Banner1-0804
字型:  | 友善列印 | 分享: Facebook Twitter Plurk Funp
執行長 - 莊國榮 教授

執行長姓 名:莊國榮
現 職:台灣智庫執行長
              政治大學公共行政學系教授 

專業領域:憲法、行政法、教育政策與法律、傳播政策與法律、管制政策與法律

 

 

 

 

 

附件檔:
2014-03-22
   
  > 進階搜尋 Search
Icon1_2 網路會員登入
Icon1_3 智庫之友
Icon1_4 我要捐款
Icon1_5 購買出版品
Icon1_6 訂閱電子報
Icon1_7 連絡我們